Hưởng ứng hoạt động khoa học công nghệ, chào mừng ngày sách và Văn hóa đọc và tham gia một số cuộc thi dành cho sinh viên năm 2024

19/04/2024

THÔNG BÁO

Hưởng ứng hoạt động khoa học công nghệ, chào mừng ngày sách và Văn hóa đọc và tham gia một số cuộc thi dành cho sinh viên năm 2024

Căn cứ Thông báo số 1393/TB-ĐHM ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và đối ngoại năm 2025 

Căn cứ Kế hoạch số 1402/KH-ĐHM ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội Hưởng ứng chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba 

và cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 517/KH-ĐHM ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc Tổ chức cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” 

năm 2024 HOU.SV.STARTUP-2024. 

Để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, hưởng ứng chào mừng và đẩy mạnh tham gia những cuộc thi bổ ích dành cho sinh viên, Khoa Đào tạo từ xa thông báo tới các chủ nhiệm lớp, cán bộ hỗ trợ, cố vấn học tập, đơn vị phối hợp đào tạo và toàn thể 

sinh viên: 

- Các chủ nhiệm lớp, cán bộ hỗ trợ, cố vấn học tập phối hợp với các cá nhân và đơn vị liên quan: tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể sinh viên Khoa Đào tạo từ xa về kế hoạch hoạt động Khoa học và công nghệ, Kế hoạch tổ chức các cuộc thi trên (có tài 

liệu đính kèm); 

- Chủ nhiệm lớp kịp thời thông báo về thể lệ, thời hạn, hình thức tham gia các cuộc thi (khi có thông báo của nhà trường) và là đầu mối tập hợp đề xuất, đăng ký đề xuất đề tài 

nghiên cứu khoa học sinh viên và tham gia các cuộc thi trên, báo cáo Ban lãnh đạo Khoa để triển khai thực hiện. 

- Bộ phận quản trị Website kịp thời đăng tải thông tin về các sự kiện, cuộc thi trên tại Website, Fanpage và các kênh truyền thông khác của Khoa. 

- Sinh viên Khoa Đào tạo từ xa tích cực hưởng ứng: 

+ Chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, 

+ Đăng ký đề xuất thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 

2024 - 2025, thời hạn trước ngày 23/04/2024. 

+ Tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2023, cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2024 HOU.SV.STARTUP-2024. 

Trên đây là nội dung Thông báo của Khoa Đào tạo từ xa về việc hưởng ứng hoạt động khoa học công nghệ, chào mừng ngày sách và Văn hóa đọc và tham gia một số 

cuộc thi dành cho sinh viên năm 2024.

Dưới đây là các văn bản kèm theo.

1.Thông báo 141/TB-ĐTTX VV tham gia một số cuộc thi dành cho sinh viên.

2. Thông báo 1393 TB hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo và đối ngoại năm 2025

3. Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Học viên, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2024 

HOU.SV.STARTUP-2024

4. Cuộc thi Sinh viên Công Thương với ý tưởng khởi nghiệp lần 05 năm 2024 với chủ đề “Innovation towards a green future

5. Hưởng ứng chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba Và cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2024

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: