Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024

05/06/2024

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 (theo Công văn số 3631/VPCP-KGVX ngày 27/5/2024 của Văn phòng Chính phủ); Công văn số 2552/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 30/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức. các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024, để giúp TRƯỜNG phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông trên phạm ĐẠI HỌC B vi toàn quốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của toàn HÀ NỘI ngành Giáo dục trong công tác phòng, chống ma túy, Ban giám hiệu đề nghị các chức, đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

1. Thời gian triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024. 

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 633/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2022 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục đến năm 2025; Kế hoạch số 243/KH-BGD ĐT ngày 11/3/2024 triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2024; Chương trình phối hợp số 03/CTPH-BCA-BGDĐT ngày 22/01/2024 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030; Công văn số 756/ĐHM ngày 07/3/2024 của Nhà trường về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 – 2030; Kế hoạch số 992/KH-ĐHM ngày 19/3/2024 của Nhà trường về triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV AIDS, ma túy, mại dâm trong ngành Giáo dục năm 2024.

3.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho viên chức, người lao động (VCNLĐ) nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên (sau đây gọi tắt là người học) trong Nhà trường với các nội dung trọng tâm về hậu quả, tác hại của ma túy; các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử và các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn. 

4.Tổ chức lồng ghép các nội dung hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy vào các buổi sinh hoạt tổ công đoàn, sinh hoạt chi đoàn, chi hội sinh viên và các hoạt động tập thể của đơn vị. 

5. Tổ chức thực hiện: 

5.1. Phòng Công tác chính trị và sinh viên. 

Là đơn vị đầu mối phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong Nhà trường tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024. Tổng hợp thông tin từ các đơn vị để xây dựng báo cáo Ban giám hiệu và các cơ quan chức năng theo yêu cầu. 

5.2. Các tổ chức, đơn vị: 

- Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh. 

Có trách nhiệm tổ chức truyền thông rộng rãi các nội dung tuyên truyền, giáo dục Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024 tới toàn thể VCNLĐ, người học trên hệ thống website/fanpage chính thức của Nhà trường.

File đính kèm công văn tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: