Khoa đào tạo từ xa kính gửi các đơn vị Quyết định số 4004/QĐ-ĐHM ngày 09/8/2021 của Nhà trường v/v Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Mở Hà Nội (Chi tiết tại file đính kèm)

14/10/2021

 Khoa đào tạo từ xa kính gửi các đơn vị Quyết định số 4004/QĐ-ĐHM ngày 09/8/2021 của Nhà trường v/v Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Mở Hà Nội (Chi tiết tại file đính kèm)

http://khoatuxa.hou.edu.vn/files/files/4004%20QD%20ban%20hanh%20Quy%20ch%E1%BA%BF%20dao%20t%E1%BA%A1o%20trinh%20d%E1%BB%99%20d%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%A1i%20Tru%E1%BB%9Dng%20D%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20M%E1%BB%9F%20Ha%20N%E1%BB%99i%2009_8_2021.pdf

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: