Triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2024

20/03/2024

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BCĐ138/CP ngày 15/01/2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024; Kế hoạch số 19/KH-BCĐ138/CP ngày 15/01/2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024; Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2024; Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 22/01/2024 giữa Bộ Công an với Bộ GDĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030; Kế hoạch số 243/KH- BGDĐT ngày 11/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2024. Nhà trường xây dựng Kế hoạch Triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Chị tiết  Kế hoạch số 992/KH-ĐHM ngày 19/3/2024 của nhà trường v/v triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2024.

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: